"Dans met je hart en je voeten zullen volgen"

Privacy Verklaring Voetzorg Pedique


Voetzorg Pedique hecht veel waarde aan de bescherming van Uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring geeft Voetzorg Pedique U een heldere en transparante informatie over hoe er met U persoonsgegevens wordt omgegaan in de praktijk. Voetzorg Pedique zal er alles aan doen om Uw privacy te waarborgen en zal daarom zeer zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Voetzorg Pedique houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. ( AVG )

Dit brengt met zich mee dat Voetzorg Pedique in ieder geval Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring:

  • de verwerking van Uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Voetzorg Pedique vraagt om Uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig zijn voor de verwerking van Uw persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van Uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Er geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Op de hoogte is van Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, U hierop te willen wijzen en deze te respecteren

Voetzorg Pedique is verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van de Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Gegevens van cliënten of leveranciers worden door Voetzorg Pedique verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Administratieve doeleinden
  • Communicatie over de uit te voeren behandeling
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling kan Voetzorg Pedique de volgende persoonsgegevens van U vragen:  Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht, Verzekeringsgegevens, BSN, Medische Gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Voetzorg Pedique opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking ( en ) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en cliënt gegevens maximaal 15 jaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die U aan Voetzorg Pedique verstrekt kunnen ( in sommige gevallen ) aan derden worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of bij een verwijzing naar een andere discipline. Denk hierbij aan huisarts, podotherapeut enz.


Rechten omtrent Uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Voetzorg Pedique van U ontvangen heeft. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van van Uw persoonsgegevens ( of een deel daarvan ) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft U het recht om de door U verstrekte gegevens door Voetzorg Pedique te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van U direct aan een andere partij. Voetzorg Pedique kan vragen om U te legitimeren voordat gehoor wordt gegeven aan voornoemde verzoek ( en ). Mag Voetzorg Pedique Uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door U gegeven toestemming hiertoe dan mag U die ten alle tijde laten intrekken.


Contactgegevens

Als U naar aanleiding van deze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met Voetzorg Pedique

Veronique van Uijen

JS Bachstraat 68

6245 HB Eijsden

06-53120991

info@voetzorg-pedique.nl